Legalizacija

Posted by admin | | Tuesday 6 March 2012 9:45 am

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 10.08.2011. godine. a objavljen je u Narodnim novinama br. 90/2011.  06. kolovoza 2012. na snagu stupa novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama čime stari zakon prestaje važiti.

Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih objekata uvažavanjem prostornih, socijalnih, gospodarskih i tehničkih zahtjeva.

Novim zakonom omogućuje se legalizacija većeg broja objekata, a sam postupak se za vlasnika nezakonito izgrađene zgrade pojednostavljuje.

Sam pojam “legalizacija objekata” označava ishođenje odgovarajućeg akta – Rješenje o izvedenom stanju – kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira prema “Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012)”.

Postupak za donošenje Rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tjelu.

Novim zakonom objekti su podjeljeni u kategorije prema brutto građevinskoj površini, a samim time i potrebna dokumentacija za legalizaciju objekta ovisi u koju kategoriju objekt spada.

Kategorije objekata:

  • iznad 400 m2  (1000 m2 za poljoprivredne objekte) – ZAHTJEVNA ZGRADA
  • do 400 m2 (poljoprivredni objekti manji od 100 m2) – MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA
  • do 100 m2 – JEDNOSTAVNA ZGRADA
  • do 50 m2 – POMOĆNA ZGRADA

Za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju potrebno je izraditi, ovisno o kategoriji objekta :

  1. tri primjerka geodetskog snimka (sve kategorije osim POMOĆNE ZGRADE)
  2. tri primjerka arhitektonske snimke (ZAHTJEVNA I MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA)
  3. iskaz površina i obračunske veličine zgrade  s foto dokumentacijom (JEDNOSTAVNA ZGRADA)
  4. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva (samo ZAHTJEVNA ZGRADA)

Tvrtka Geoplan d.o.o. za Vas izrađuje svu potrebnu tehničku dokumentaciju, što posao legalizacije Vašeg  nezakonito izgrađenog objekta – kuće, garaže, poljoprivrednog objekta ili drugih objekata veoma pojednostavljuje jer se sva potrebna dokumetacija izrađuje na jednom mjestu, po principu “ključ u ruke”.

Nakon izrade tehničke dokumentacije stranka predaje zahtjev za izdavanjem Rješenja o izvedenom stanju s tehničkom dokumentacijom prema upravnom tijelu područne ili lokalne samouprave.Z

Rok za predaju zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju je 30. lipanj 2013.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprava izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. g.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Prema članku 5. zakona:
(1) Pod uvjetima i u postupku propisanom ovim Zakonom ozakonjuje se nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva te nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena protivno tom planu, ako njezino ozakonjenje nije isključeno člankom 6. ovoga Zakona.
(2) Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.
(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka koja se primjenjuje samo u postupku ozakonjenja zgrada, određuje se veći broj etaža za nezakonito izgrađene zgrade unutar i/ili izvan građevinskog područja.
(4) Ako prostornim planom ili odlukom iz stavka 2. ovoga članka za određeno područje nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri etaže.

 

Članak 6. propisuje koji objekti se ne mogu legalizirati:

(1) Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi na području koje je prostornim planom uređenja općine, grada i velikog grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom, koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na
dan donošenja rješenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva, određeno kao:
– površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
– planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade izgrađene u koridoru prometne građevine za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
– planirani ili istraženi koridori i površine komunikacijskih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
– površine javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija, osim nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama koje su u skladu s tom namjenom,
– izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja koje su u skladu s tom namjenom,
– područje posebne zaštite voda – zona sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju,
– eksploatacijsko polje mineralne sirovine.
(2) Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi:
– unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
– na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda – pravne osobe za upravljanje vodama (u daljnjem tekstu: Hrvatske vode).
(3) Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako je izgrađena:
– na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
– kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.).

Bitno je naglasiti da se Rješenje o izvedenom stanju po novom Zakonu donosi prije plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa, a nakon plaćanje naknade za zadržavanje zgrade u prostoru, tzv. KAZNE.

 

 

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment